V měsíci červenci 2018 na základě uzavřené kupní smlouvy s městem Opava nabylo družstvo do vlastnictví hospodářskou budovu s příslušejícími pozemky v centru obce Malé Hoštice.

Rádi informujeme naše členy družstva o budoucím využití této stavby na Družstevní ulici č. p. 115 se záměrem její přestavby na družstevní bytový dům se vznikem nejméně 20 nových bytových jednotek a nezbytného technického vybavení sloužícího pouze k bydlení a zajišťování služeb s tímto užíváním spojených. Předpokládaný nový architektonický vzhled stavby a vnitřní uspořádání s byty od 1 + kk až po 3 + kk zpracováno do architektonické studie.

Novou družstevní výstavbou (přestavbou budovy) má družstvo zájem na opětovném uspokojování potřeb svých členů v oblasti pořízení vlastního bydlení. Základním právem každého člena družstva je i právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu na základě splnění vkladové povinnosti (čl. 5 písm. i) a j) a čl. 11, 12 a 13 stanov), a to v souladu s pravidly (podmínkami) k postupu družstva pro zařazování členů a sestavování pořadníků družstva a schopnosti člena podílet se svými peněžitými členskými vklady na výstavbě předmětného bytového domu (čl. 29 – 31 stanov). Každý bytový dům je přitom samostatným hospodářským střediskem domovního hospodaření financovaného a hospodařícího z členských vkladů a nájemného uživatelů bytů střediska a stanoveného do výše ekonomicky oprávněných nákladů bez zisku (čl. 93 stanov).

Skutečné náklady výstavby nových družstevních bytů se promítají do finanční účasti členů družstva (stanovují se zálohově z rozpočtu stavby a vyúčtují se po jejím dokončení) splacením pořizovacího členského vkladu (cca 25 % ceny stavby) před zahájením výstavby bytového družstevního domu a splácením investičního úvěru družstva v rámci měsíčního nájemného (cca 75 % ceny stavby) po dobu nejméně 25 let.

Konkrétní podmínky majetkové účasti členů stanoví orgány družstva před zahájením výstavby a se zájemci z řad členů družstva k tomu uzavírá příslušné vkladové a nájemní smlouvy.