VOLEBNÍ OBDOBÍ  2021 – 2026
PŘEDSTAVENSTVO
Představenstvo je výkonným orgánem družstva s tzv. všeobecnou kompetencí. To znamená, že řídí a rozhoduje ve všech věcech, které nejsou v kompetenci jiných orgánů družstva. Současně je i statutárním orgánem družstva, takže zastupuje družstvo ve všech záležitostech navenek. Protože družstvo je orgánem kolektivním, stanoví zákon, že za představenstvo navenek jedná předseda nebo místopředseda.
Za svou činnost je představenstvo odpovědno shromáždění delegátů, eventuálně tomu orgánu, který plní jeho funkci.
Příjmení jméno  od roku stávající funkce
KALUŽOVÁ Eva 2016 člen
JUDr. HRUBÁ Helena 2011 člen
KOČÍ Jaroslav 2001 člen
KUBÁLEK Pavel 2006 člen
PETERKA Radovan 1988 předseda
Mgr. KAVAN Lukáš 2016 místopředseda
VÉGH Andrej 2011 člen
RNDr. SOVADINA Jiří 1996 člen
JUDr.Bc. MATEŘÁNKOVÁ TICHÁČKOVÁ Jarmila 2021 člen
KONTROLNÍ KOMISE
Kontrolní komise je kontrolním orgánem družstva s všeobecnou působností. Znamená to, že je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva, všech jeho členů a také orgánů družstva. Na ostatních orgánech družstva je zcela nezávislá. Ze své činnosti je odpovědna pouze shromáždění delegátů nebo jeho příslušnost vykonávajícímu orgánu.
Kromě funkce kontrolní komise projednává i stížnosti členů týkajících se družstevních záležitostí. Třetí oblastí, do níž směřuje působnost kontrolní komise, je oblast její součinnosti s ostatními orgány družstva. Zákon jmenovitě uvádí její oprávnění vyjadřovat se k návrhu roční závěrky a k návrhu rozdělení zisku nebo úhradě ztráty družstva před jejich schválením shromážděním delegátů.
Příjmení jméno od roku stávající funkce
ČERNÍN Eduard 2006 člen
LÁVIČKOVÁ Marie 1996 předsedkyně
MIKENDOVÁ Ladislava 2001 člen
Ing. NAGY Tomáš 1991 místopředseda