Vznik a vývoj

Zákon o družstevní bytové výstavbě z roku 1959 vyjmul stavební bytová družstva z působnosti zákona o lidových bytových družstvech a družstevních organizacích a stanovil specifické, zejména ekonomické poslání bytových družstev, které mělo zajistit co nejrychlejší výstavbu družstevních bytových domů a tak přispět k řešení bytového problému.

Rozhodujícím faktorem pro pojetí a obsah činností bytových družstev se pak stal rok 1964 v souvislosti s vydáním nového hospodářského a občanského zákoníku. Tento relativně stabilizovaný stav, kdy stanovy SBD vydávané se souhlasem vlády byly pro družstva závazné, trval až do roku 1988, kdy nabyl k 1.7.1988 účinnosti zákon č. 94, o bytovém, spotřebním a výrobním družstevnictví.

Tento zákon zcela změnil postavení bytových družstev, kdy družstva získala plnou samostatnost, když Český svaz bytových družstev přestal být orgánem hospodářského řízení družstev a došlo k zániku platnosti všech pro družstva závazných směrnic a vzorových stanov.

V roce 1963 došlo k založení Stavebního bytového družstva při MěstNV v Opavě (nyní SBD Rozvoj Opava).

V roce 1979 Sm KV ČSMBD Ostrava pověřilo SBD Rozvoj Opava zahájením integrace bytového družstevnictví – převzetím do svého družstevního vlastnictví veškerých bytových domů od SBD Hlučín, SBD Vítkov a SBD Stavbař Opava.

V roce 1990 nabyl účinnosti zák.č. 176/1990 Sb., o bytovém, spotřebním, výrobním a jiném družstevnictví, k jehož vydání vedly změny po listopadu 1989 a nastoupení cesty k tržnímu hospodářství.

V souladu se specifickým právním institutem, tzv. „vyčlenění družstva“ mohli členové organizační jednotky družstva usnesením nadpoloviční většiny svého kolektivu požádat do 30.6.1991 členskou schůzí družstva o souhlas s vyčlením členů, majetku a činnosti s účinky vzniku nového družstva.
(Tento institut sloužil k nápravě dřívějších administrativních rozhodování o slučování družstev bez jejich souhlasu.)

V souladu se zák.č. 176/90 Sb. se v roce 1990 vyčlenilo z SBD Rozvoj Opava Stavební bytové družstvo Stavbař a Bytové družstvo Rybova-Sušilova v Opavě.

V roce 1992 byl vydán zák.č. 42/1992 Sb., o majetkovém vypořádání družstev tzv. “transformační zákon“, který stanovil, že transformace bytových družstev spočívá v přizpůsobení jejich právních poměrů obchodnímu zákoníku.

Zákonná ustanovení jsou neustále nepřímo doplňována, svědčí o tom např. zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů ve smyslu pozdějších změn a doplňků.