PROBLEMATIKY DISPOZIC VLASTNICKÉHO BYDLENÍ

Vlastníci bytů a garáží při provádění dispozic s nimi (prodej, darování, dědictví) by neměli zapomínat na některé skutečnosti spojené s dalšími spoluvlastnickými vztahy a závazky s bytovým domem.

Jde o spoluvlastnický podíl na zastavěném pozemku a zejména dalším věcně příslušném pozemku vztahujícím se k bytovému domu a dále o spoluvlastnický podíl na rekolaudovaných nebytových prostorách bytového domu (vzniklých z prádelen, sušáren, koláren a jiných společných prostoru domu).

V posledním období pak v souvislosti s prováděnými rekonstrukcemi bytového domu, zejména v rámci programu „PANEL“ někteří vlastníci bytů přijali závazky a ručitelská prohlášení k dlouhodobému splácení úvěrů poskytnutých na rekonstrukce domů a bytů.

Při včasném a správném neřešení těchto skutečností mohou do budoucna vznikat současným, ale i budoucím vlastníkům bytů a garáží časové i finanční problémy.

 

POSTIŽENÍ ČLENSKÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ V DRUŽSTVU

Od 1.1.2001 je novou možností jak uspokojit soudem (finančním úřadem, orgánem ve správním řízení a jinými orgány) přiznanou a pravomocnou pohledávku, postižení členských práv v družstvu. Týká se všech dluhů, nejen dluhů vůči družstvu. Pokud věřitel člena družstva, nájemce bytu navrhne soudu (exekutorovi) uspokojení své pohledávky postižením členských práv dlužníka a soud žádosti vyhoví, dnem doručení usnesení o výkonu rozhodnutí (exekučního příkazu) družstvu, zaniká členu nebo manželům (společným členům družstva) členství v družstvu. Od tohoto okamžiku nemůže uživatel provádět dispozice s bytem (převést členská práva k bytu, provést výměnu bytu, uzavřít dohodu o podnájmu) a v bytě bydlí bez právního důvodu, což je důvodem k vyklizení bytu. Řešením není ani byt vlastnit, neboť výkonem rozhodnutí (exekucí) prodejem nemovitosti (kterým byt ve vlastnictví je), lze pohledávky věřitelů uspokojit v mnohem vyšší míře a pokud není jiný způsob uspokojení, nepřihlíží se ani k přiměřenosti výše dluhu k ceně nemovitosti.

I v našem družstvu již výkony rozhodnutí (exekuce) postižením členských práv proběhly a někteří z členů přišli o bydlení v družstevním bytě. A obdobně proběhly i nucené prodeje (dražby) vlastnického bydlení.

Jedinou možností nepozbýt se střechy nad hlavou tímto způsobem je – své dluhy platit !!!!

 

VLASTNÍCI – DLUŽNÍCI

Každým rokem přibývá v našem družstvu vlastníků bytů, dříve družstevních a spolu s tím přibývá i dlužníků-vlastníků. Domy, dříve družstevní, jsou ve většině ve spoluvlastnictví družstva a vlastníků bytů, některé domy jsou již společenstvími vlastníků s právní subjektivitou.

Tím, že někteří z vlastníků dluží nejen družstvu, vzniká nebezpečí, že dluhy ze záloh na náklady spojené se správou domu a pozemku a plnění poskytovaná s užíváním bytu nebudou uspokojeny. Takovéto dluhy v případě nevymožení jsou dluhem příslušného společenství vlastníků a budou dány do jeho nákladů, což znamená, že dluhy uhradí všichni uživatelé bytů daného domu, podle velikosti svého spoluvlastnického podílu.

Proto doporučujeme účastnit se schůzí společenství vlastníků (členských schůzí samospráv), kde máte možnost se dozvědět, zda i ve vašem domě dlužníci jsou a v případě že ano, působit na ně, aby si své závazky vůči společenství vlastníků družstva jako správci splnili.