POSTUP
PRO ZADÁVÁNÍ OPRAV A INVESTIC SDH NA ZÁKLADĚ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ
Představenstvo družstva stanovuje tento závazný „Postup pro zadávání oprav a investic SDH na základě výběrových řízení“ pro střediska domovního hospodářství (SVJ) ve správě družstva a společenství (PO SVJ) s pověřeným vlastníkem družstvem (dále jen „SDH“):

 

Opravy, rekonstrukce a modernizace na základě řádně projednaných a schválených plánů oprav a investic všech SDH se zadávají dodavatelským firmám dle dále upraveného postupu výběrových řízení, pokud si představenstvo družstva samo v odůvodněných případech nestanoví dodavatelskou firmu, zejména v případech,

a) že se na ně vztahuje zákon o zadávání veřejných zakázek nebo zvláštní podmínky a postupy poskytovatele dotace (pomoci),

b) že půjde o výstavbu, rekonstrukci nebo modernizaci vybraných technických zařízení (např. energetické a výtahové zařízení) nebo jinak zvláště technicky náročné opravy a rekonstrukce,

c) že půjde o výstavbu, rekonstrukci nebo modernizaci hromadně či postupně zajišťované pro více SDH nebo související s činností družstva jako správce a provozovatele technických zařízení SDH.

Představenstvem družstva jmenovaná komise pro zadávání zakázek provede na stanovené období a dle základních plánovaných druhů oprav a investic SDH výběr vhodných dodavatelských firem (dále jen „seznam“), které splňují základní kvalifikační předpoklady. K zápisu komise o provedení výběru se přiloží čestné prohlášení členů komise o své nepodjatosti – viz příloha.

Výbory samospráv jednotlivých SDH v příslušném seznamu vymezí jednotlivé dodavatelské firmy a prostřednictvím správy družstva si vyžádají konkrétní technické a finanční nabídky vybraných firem a provedou výběr nejvhodnější nabídky.

Přitom musí být respektovány podmínky (požadavky, doporučení) zejména technických a energetických auditů a projektů a stanovených technologických postupů a použitých materiálů (dále jen „závazné podmínky“).

 

U zakázek s předpokládanou cenou realizace (bez DPH):

nad 100 tis. Kč budou obeslány nejméně 2 firmy
nad 250 tis. Kč budou obeslány nejméně 3 firmy
nad 1.000 tis. Kč budou obeslány nejméně 4 firmy
maximálně však do počtu nejvhodnějších firem dle bodu 2.

 

Do výběru nejvhodnější nabídky nebudou zařazeny nabídky, které nesplňují (neodpovídají) závazným podmínkám dle bodu 3.

 

O provedeném výběru předloží výbor samosprávy zápis nebo přistoupí k protokolu o výběrovém řízení, které musí mít náležitosti – viz příloha a podepsané 2 členy výboru samosprávy.

V případě, že výbory samospráv si mají zájem vybrat i jinou dodavatelskou firmu nebo jen z jiných dodavatelských firem než stanovených dle bodu 2, doplní seznam o dodavatelské firmy a dále postupují dle bodu 3.

 

Výborem samosprávy provedený výběr nejvhodnější nabídky musí splňovat náležitosti:

a) počet obeslaných firem k předpokládané ceně realizace dle bodu 3
b) základní kvalifikační předpoklady firem
c) závazné podmínky dle bodu 3
d) čestné prohlášení členů výboru samosprávy o své nepodjatosti – viz příloha a zápis (protokol) dle bodu 3
Výborem samosprávy provedený výběr jen z jiných dodavatelských firem než stanovených dle bodu 2, podléhá schválení členskou schůzí samosprávy a schůzí společenství vlastníků.

O provedeném výběru předloží výbor samosprávy zápisy z jednání těchto orgánů s uvedením pořadí firem a u nejvhodnější nabídky (firmy) schválenou cenu díla a jeho splatnost, termín plnění díla, rozsah předmětu díla, záruční lhůtu díla a dále doložku o seznámení schůzí s nenaplněním náležitostí dle písm. a), b), c).

 

 

Na základě provedených výběrových řízení schvaluje obchodní smlouvy o dílo

při výši ceny díla do 1 mil. Kč bez DPH – předseda družstva
při výši ceny díla nad 1 mil. Kč bez DPH – představenstvo družstva

V případech drobných oprav mohou být vedoucím technického oddělení družstva, po projednání s výborem samosprávy (na základě závadky), tyto zadávány bez výběrového řízení.

V případech, kde není zvolen výbor samosprávy nebo přes výzvu družstva neplní svoje povinnosti, zajišťuje postup dle odst. 2 předseda družstva ve spolupráci s technickým oddělením družstva.

V případech druhů oprav a modernizací, kde nebyl proveden výběr vhodných firem dle bodu 2, stanoví postup výběru dodavatelské firmy předseda družstva při dodržení ustanovení bodu 5.

Předseda družstva zabezpečí průběžné zveřejnění na webovém rozhraní družstva – online správa dokumentů SDH a PO SVJ s přístupem uživatelů bytů (NP) a orgánů samospráv a SVJ, základní informace o výsledcích výběrových řízení dle Postupu.

 

Tento postup je závazný pro všechny orgány a zaměstnance družstva s platností od 1. 2. 2012.

 

Přílohy :

– čestné prohlášení členů komise pro zadávání zakázek o své nepodjatosti
– čestné prohlášení členů výboru samosprávy o své nepodjatosti
– vzor zápisu výboru samosprávy o výběru nejvhodnější nabídky
– vzor protokolu o výběrovém řízení

Opava 16. 2. 2012

Radovan Peterka Pavel Kubálek
předseda družstva člen představenstva