Zásady převodů družstevních garáží /samostatně stojících, řadových, hromadných a obdobných nebytových prostor do vlastnictví členů družstva

K zajištění jednotného přístupu a postupu družstva při převodech garáží /samostatně stojících, řadových, hromadných/ a obdobných nebytových prostor postavených v družstevní výstavbě garáží nebo v souvislosti s družstevní výstavbou bytů /dále jen „garáže“/ do vlastnictví členů družstva vydává nejvyšší orgán družstva – shromáždění delegátů tyto zásady:

  1. Rozvoj, stavební bytové družstvo, Opava, U Cukrovaru 1282/9 /dá1e jen „družstvo“/ jako vlastník garáže a pozemku tvořící jeden funkční celek s garáží /dá1e jen „pozemku/ uzavře s členem družstva, který je nájemcem garáže nebo ji užívá v souvislosti s nájmem bytu /dále jen „oprávněná osoba“/ a který vyzval družstvo k převodu, smlouvu o převodu garáže a pozemku do vlastnictví.
    • U převodu řadových, hromadných garáží a pozemků tak družstvo učiní poté, co výzvu k uzavření smlouvy o převodu obdrží od všech oprávněných osob příslušného hospodářského střediska garážiště.
    • U převodu samostatně stojících garáží tak družstvo učiní současně s převodem souvisejícího družstevního bytu do vlastnictví.
  2. Shromáždění delegátů zmocňuje představenstvo družstva ke všem úkonům souvisejícím s realizací převodů garáží z vlastnictví družstva do vlastnictví oprávněných osob, pokud stanovami družstva a těmito zásadami není stanoveno jinak, přičemž přihlíží k specifickým podmínkám jednotlivých hospodářských středisek.
  3. Družstvo převádí garáže za cenu, jíž se oprávněná osoba nebo jeho právní předchůdce podílela na financování družstevní garáže se započtením splaceného vkladu oprávněné osoby na úhradu a pozemky za cenu pořizovací ceny družstva při nabytí se započtením splaceného členského vkladu oprávněné osoby na úhradu.
  4. Všechny náklady družstva spojené s realizací převodů garáží do vlastnictví a pozemků do vlastnictví /spoluvlastnictví/ stanovené představenstvem družstva v ceně převodu nebo samostatným poplatkem k úhradě nákladů hradí oprávněná osoba. V případech odstoupení od žádosti /výzvy/ o převod garáže po prvním dni měsíce představenstvem stanoveného harmonogramu převodů nebo odstoupení /nepodepsání/ návrhu smlouvy o převod a návrhu vkladu vlastnického práva má družstvo nárok na úhradu všech oprávněně vynaložených souvisejících nákladů ve výši stanovené představenstvem družstva.
  5. Představenstvo družstva je dále zmocněno projednat a rozhodnout ve všech případech neupravených těmito zásadami.
  6. Zásady nabývají platnosti dnem schválení shromážděním delegátů.

V Opavě dne 12.6.2007