Postup výborů samospráv pro přípravu členských schůzí samospráv

 1. Svolání členské schůze samosprávy

Členskou schůzi samosprávy svolává výbor samosprávy podle potřeby, nejméně však jednou do roka v souladu s čl. 84 Stanov družstva.

Výbor samosprávy může určit, že členská schůze samosprávy (středisko domovního hospodářství) se bude konat formou dílčích schůzí samosprávy.

Členskou schůzi samosprávy řídí předseda nebo pověřený člen výboru samosprávy, v případě, že ČS svolalo představenstvo, řídí ji pověřený člen představenstva.

O svolání členské schůze samosprávy a o pořadu (programu) jednání musí být členové samosprávy uvědoměni nejméně osm dnů před jejím konáním, a to písemnou pozvánkou. Písemnou pozvánku může nahradit písemné oznámení vyvěšené na všech domech (vchodech) v okruhu působnosti samosprávy.

O svolání členské schůze (místu, datu a hodině), programu, způsobu uvědomění členů, řízení schůze apod., rozhodne výbor samosprávy na svém jednání před konáním ČS a uvede je v zápise z jednání výborové schůze.

 1. Jednání členské schůze samosprávy

Jednání členské schůze samosprávy probíhá dle navrženého programu.

Pro usnášení schopnost ČS platí Stanovy – čl. 85 odst. 1 a 2, to znamená, že není-li v hodinu uvedenou na pozvánce přítomna nadpoloviční většina jejich členů, může se schůze konat o čtvrt hodiny později za přítomnosti nejméně

  • jedné pětiny členů samosprávy bydlících, společně bydlících a stavějících (středisko domovního hospodářství – dále jen „SDH“),
  • tří členů samosprávy vlastníků nebo nebydlících.

Členská schůze však může platně jednat a rozhodovat jen v těch záležitostech, které byly uvedeny na pozvánce (dle programu). V těchto případech se vyžaduje souhlas nejméně dvou třetin přítomných členů.

Proto je důležité jaké body programu výbor samosprávy navrhne a podrobně uvede v pozvánce. Program, není-li přítomna nadpoloviční většina členů samosprávy, nelze na schůzi již rozšiřovat, ani kdyby to navrhli sami členové.

O jednání členské schůze samosprávy (střediska domovního hospodářství) se pořizuje zápis s uvedením souhrnu hlasování členů o jednotlivých přijatých usneseních (pro, proti, zdržel se).

Řídící schůze vyhotoví i zápis o jednání ČS, která dle čl 85 odst. 1 a 2 Stanov nebyla usnášení schopná (přítomno méně než jedna pětina členů samosprávy) a odevzdá jej na družstvo včetně pozvánky a presenční listiny.

 1. Jednání náhradní členské schůze samosprávy

Nebyla-li původně svolaná členská schůze samosprávy (SDH) schopna se usnášet, svolá výbor samosprávy náhradní členskou schůzi podle čl. 85 odst. 3 Stanov.

Přitom postupuje jak uvedeno v bodě 1. tohoto postupu tak, aby se náhradní ČS konala nejpozději do tří týdnů ode dne, kdy se měla konat ČS původní a s tímtéž, tj. původním programem jednání.

Náhradní ČS je pak schopna se usnášet, jsou-li přítomni nejméně 3 členové samosprávy (SDH).

 1. Členové samosprávy (SDH).

Do okruhu působnosti samosprávy (SDH) jsou zařazeni všichni členové družstva, kteří na SDH užívají byt nebo garáž, tzn. členové- nájemci a členové- vlastníci.

  • členové nájemci – mají právo projednávat a hlasovat o všech záležitostech, které jsou na programu ČS, právo hlasovat mají členové uvedeni na presenční listině. Manželé – společní členové mají však pouze jeden hlas.
  • členové vlastníci – mají právo projednávat a vyjadřovat se ke všem záležitostem, které jsou na programu členské schůze. Právo hlasovat však mají pouze k bodům programu :
   • běžné provozní záležitosti domu (SDH) např. úklid,
   • svépomocná činnost uživatelů,
   • volby, doplňující volby orgánů samosprávy a družstva
   • usnesení týkající se činnosti a hospodaření družstva

Právo hlasovat mají pouze členové uvedení na přiloženém seznamu (manželé nemají společné členství).

POZNÁMKA: K otázkám hospodaření SDH, plánům a rozpočtům SDH hlasují vlastníci na shromáždění společenství vlastníků dle svého spoluvlastnického podílu.

Na jednání ČS se mohou nepřítomni členové (společní členové-manželé) nechat zastupovat jiným členem družstva nebo jinou osobou starší 18 let a způsobilou k právním úkonům na základě plné moci.

Za účelem společné informovanosti všech uživatelů bytů (NP) v domě doporučujeme na jednání ČS samospráv (SDH) přizvat i vlastníky-nečleny družstva. Nemají však právo rozhodování (hlasování) ani o přijímaných usneseních vztahujících se k činnosti a hospodaření družstva a voleb orgánů družstva a samosprávy (viz výše členové-vlastníci).

V případě předkládání pozměňujících (doplňujících) návrhů usnesení z řad členů družstva se postupuje v souladu s čl. 11 odst. 3 Jednacího řádu družstva.

 1. Spolupráce výboru samosprávy a družstva

Pro spolupráci výboru a příslušného delegáta (náhradníka) shromáždění delegátů družstva platí analogicky čl. 38 odst. 4 Jednacího řádu družstva, tzn. považuje-li výbor samosprávy za potřebné a účelné přizve po předběžném projednání příslušného delegáta SD k účastni na ČS samosprávy, obdobně tak mohou učinit delegáti vůči příslušnému výboru samosprávy.

V případě zájmu o účast zástupce družstva na ČS, projedná bez odkladu a před zveřejněním pozvánky na ČS výbor samosprávy tento zájem s předsedou družstva.

V případě potřeby dalších informací výboru samosprávy (řídícího ČS) ke všem otázkám přípravy, průběhu a přijímaných usnesení ČS obracejte se na

  • Radovan Peterka – předsedu družstva
  • Ing. Dagmar Michnová – referentku družstevních vztahů
  • vedoucí obvodů – Hlučín, Vítkov

Zápisy z jednání výborových a členských schůzí samospráv se vyhotovují v souladu s čl. 17 Jednacího řádu družstva a doručují se na družstvo do 8 dnů od jejich konání. Doporučujeme použít přiložené tiskopisy zápisů.

K zápisům z ČS se přikládá presenční listina, pozvánka, plné moci zástupců členů, jiné významné materiály předkládané k projednání ČS v písemné podobě (plány, rozpočty, zprávy)

Pro jednání schůzí samospráv platí zejména čl. 82-88 Stanov, čl. 33-36 Jednacího řádu družstva.

Radovan P e t e r k a, v.r.
předseda družstva

 

Aktualizace dokumentů : 7 / 2023