Postup výborů samospráv pro přípravu členských schůzí samospráv

 1. Svolání členské schůze samosprávy

Členskou schůzi samosprávy svolává výbor samosprávy podle potřeby, nejméně však jednou do roka v souladu s čl. 84 Stanov družstva.

Výbor samosprávy může určit, že členská schůze samosprávy (středisko domovního hospodářství) se bude konat formou dílčích schůzí samosprávy.

Členskou schůzi samosprávy řídí předseda nebo pověřený člen výboru samosprávy, v případě, že ČS svolalo představenstvo, řídí ji pověřený člen představenstva.

O svolání členské schůze samosprávy a o pořadu (programu) jednání musí být členové samosprávy uvědoměni nejméně osm dnů před jejím konáním, a to písemnou pozvánkou. Písemnou pozvánku může nahradit písemné oznámení vyvěšené na všech domech (vchodech) v okruhu působnosti samosprávy.

O svolání členské schůze (místu, datu a hodině), programu, způsobu uvědomění členů, řízení schůze apod., rozhodne výbor samosprávy na svém jednání před konáním ČS a uvede je v zápise z jednání výborové schůze.

 1. Jednání členské schůze samosprávy

Jednání členské schůze samosprávy probíhá dle navrženého programu.

Pro usnášení schopnost ČS platí Stanovy – čl. 85 odst. 1 a 2, to znamená, že není-li v hodinu uvedenou na pozvánce přítomna nadpoloviční většina jejich členů, může se schůze konat o čtvrt hodiny později za přítomnosti nejméně

  • jedné pětiny členů samosprávy bydlících, společně bydlících a stavějících (středisko domovního hospodářství – dále jen „SDH“),
  • tří členů samosprávy vlastníků nebo nebydlících.

Členská schůze však může platně jednat a rozhodovat jen v těch záležitostech, které byly uvedeny na pozvánce (dle programu). V těchto případech se vyžaduje souhlas nejméně dvou třetin přítomných členů.

Proto je důležité jaké body programu výbor samosprávy navrhne a podrobně uvede v pozvánce. Program, není-li přítomna nadpoloviční většina členů samosprávy, nelze na schůzi již rozšiřovat, ani kdyby to navrhli sami členové.

O jednání členské schůze samosprávy (střediska domovního hospodářství) se pořizuje zápis s uvedením souhrnu hlasování členů o jednotlivých přijatých usneseních (pro, proti, zdržel se).

Řídící schůze vyhotoví i zápis o jednání ČS, která dle čl 85 odst. 1 a 2 Stanov nebyla usnášení schopná (přítomno méně než jedna pětina členů samosprávy) a odevzdá jej na družstvo včetně pozvánky a presenční listiny.

 1. Jednání náhradní členské schůze samosprávy

Nebyla-li původně svolaná členská schůze samosprávy (SDH) schopna se usnášet, svolá výbor samosprávy náhradní členskou schůzi podle čl. 85 odst. 3 Stanov.

Přitom postupuje jak uvedeno v bodě 1. tohoto postupu tak, aby se náhradní ČS konala nejpozději do tří týdnů ode dne, kdy se měla konat ČS původní a s tímtéž, tj. původním programem jednání.

Náhradní ČS je pak schopna se usnášet, jsou-li přítomni nejméně 3 členové samosprávy (SDH).

 1. Členové samosprávy (SDH).

Do okruhu působnosti samosprávy (SDH) jsou zařazeni všichni členové družstva, kteří na SDH užívají byt nebo garáž, tzn. členové- nájemci a členové- vlastníci.

  • členové nájemci – mají právo projednávat a hlasovat o všech záležitostech, které jsou na programu ČS, právo hlasovat mají členové uvedeni na presenční listině. Manželé – společní členové mají však pouze jeden hlas.
  • členové vlastníci – mají právo projednávat a vyjadřovat se ke všem záležitostem, které jsou na programu členské schůze. Právo hlasovat však mají pouze k bodům programu :
   • běžné provozní záležitosti domu (SDH) např. úklid,
   • svépomocná činnost uživatelů,
   • volby, doplňující volby orgánů samosprávy a družstva
   • usnesení týkající se činnosti a hospodaření družstva

Právo hlasovat mají pouze členové uvedení na přiloženém seznamu (manželé nemají společné členství).

POZNÁMKA: K otázkám hospodaření SDH, plánům a rozpočtům SDH hlasují vlastníci na shromáždění společenství vlastníků dle svého spoluvlastnického podílu.

Na jednání ČS se mohou nepřítomni členové (společní členové-manželé) nechat zastupovat jiným členem družstva nebo jinou osobou starší 18 let a způsobilou k právním úkonům na základě plné moci.

Za účelem společné informovanosti všech uživatelů bytů (NP) v domě doporučujeme na jednání ČS samospráv (SDH) přizvat i vlastníky-nečleny družstva. Nemají však právo rozhodování (hlasování) ani o přijímaných usneseních vztahujících se k činnosti a hospodaření družstva a voleb orgánů družstva a samosprávy (viz výše členové-vlastníci).

V případě předkládání pozměňujících (doplňujících) návrhů usnesení z řad členů družstva se postupuje v souladu s čl. 11 odst. 3 Jednacího řádu družstva.

 1. Spolupráce výboru samosprávy a družstva

Pro spolupráci výboru a příslušného delegáta (náhradníka) shromáždění delegátů družstva platí analogicky čl. 38 odst. 4 Jednacího řádu družstva, tzn. považuje-li výbor samosprávy za potřebné a účelné přizve po předběžném projednání příslušného delegáta SD k účastni na ČS samosprávy, obdobně tak mohou učinit delegáti vůči příslušnému výboru samosprávy.

V případě zájmu o účast zástupce družstva na ČS, projedná bez odkladu a před zveřejněním pozvánky na ČS výbor samosprávy tento zájem s předsedou družstva.

V případě potřeby dalších informací výboru samosprávy (řídícího ČS) ke všem otázkám přípravy, průběhu a přijímaných usnesení ČS obracejte se na

  • Radovan Peterka – předsedu družstva
  • Ing. Dagmar Michnová – referentku družstevních vztahů
  • vedoucí obvodů – Hlučín, Vítkov

Zápisy z jednání výborových a členských schůzí samospráv se vyhotovují v souladu s čl. 17 Jednacího řádu družstva a doručují se na družstvo do 8 dnů od jejich konání. Doporučujeme použít přiložené tiskopisy zápisů.

K zápisům z ČS se přikládá presenční listina, pozvánka, plné moci zástupců členů, jiné významné materiály předkládané k projednání ČS v písemné podobě (plány, rozpočty, zprávy)

Pro jednání schůzí samospráv platí zejména čl. 82-88 Stanov, čl. 33-36 Jednacího řádu družstva.

Radovan P e t e r k a, v.r.
předseda družstva

Přílohy

Soubor Popis Velikost souboru Stažení
pdf Činnost samospráv příloha 67 KB 3466
doc Činnost samospráv příloha 56 KB 2695
pdf Plná moc ČS 50 KB 2663
doc Plná moc ČS 13 KB 2615
pdf Zápis z výborové schůze 57 KB 2726
doc Zápis z výborové schůze 21 KB 2578
pdf Zápis ČS 2022 76 KB 671
doc Zápis ČS 2022 21 KB 732
pdf Pozvánka ČS 2022 63 KB 510
doc Pozvánka ČS 2022 15 KB 532