Pokyny pro uživatele bytů a garáží, týkající se povinností provádět revize plynové a elektrické instalace, včetně zařízení a spotřebičů v bytových domech ve vlastnictví a správě družstva

Povinnost provádění revizí plynového zařízení řeší vyhláška ČÚVP č. 85/1978 Sb. ve znění nařízení vlády č. 352/2001 Sb., a příslušné ČSN a revize elektrické instalace a zařízení řeší nařízení vlády č. 378/2001 Sb., vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb.

Uživatelé bytů a garáží, vlastníci a družstevní nájemci, k zajištění bezpečnosti ochrany života a zdraví občanů a jejich majetku v bytových domech, jsou zavázáni dodržovat níže uvedené podmínky:

 

I. v oblasti plynového zařízení umístěného v bytě

 1. Zabezpečovat v předepsaných lhůtách provádění revizí a kontrol a předložit je na vyžádání kontrolním orgánům. Dle ČSN 386405 lhůta pro provádění revizí činí pro plynové spotřebiče (sporáky, vařiče, ohřívače vody, kotle topení, apod.)
  • dle pokynů výrobce nejméně 1 x za 3 roky – provádí revizní technik,
  • po běžných úkonech oprav – provádí servisní firma.
 1. Každý plynový spotřebič připojit dle návodu výrobce a odborným pracovníkem oprávněné firmy; nově zřízené plynové odběrné zařízení připojit dále jen se souhlasem plynárenské společnosti (provozovatel distribuční soustavy).
 2. Neprovádět zásahy do plynových spotřebičů např. úprava trysek hořáků, úprava regulovacího zařízení apod.
 3. Řídit se návodem pro používání a údržbu plynových spotřebičů, provádět čištění, kontrolu a seřízení hořáků.
 4. Okna a dveře místností, v nichž je instalován plynový spotřebič bez odtahu spalin nebo spotřebič otevřený, nesmí být opatřeny těsněním a musí se zajistit přístup vzduchu ke spalování a větrání.
 5. Dbát na dokonalou těsnost plynovodů, armatur a spotřebičů, v případě podezření úniku plynu zajistit v uzavřené místnosti vyvětrání ohroženého prostoru, uzavřít příslušné uzávěry u plynoměrů a nahlásit správci domu a služebně plynáren. Uzavření hlavního ventilu domu (vchodu) ohlásit službě plynáren.
 6. Je zakázáno používat v ohrožených prostorách otevřeného ohně, zápalek, zapalovačů, elektrických zvonků, kouřit apod.
 7. Věnovat zvýšenou pozornost plynovým spotřebičům bez odtahu spalin jako jsou plynové sporáky, vařiče, plynové trouby apod. při jejich provozu, zapalování a zhasínání hořáků.
 8. Kontrolovat stav hadic, kterými jsou připojeny přenosné spotřebiče, při každé manipulaci zajistit hadici spotřebiče proti sesmeknutí nebo uvolnění. Plynový spotřebič – kotel, průtokový ohřívač příp. zásobník nebo kombinovaný kotel musí být řádně zapojen do komína. Kouřovod spojující spotřebič s komínem musí být pravidelně nejméně 2x ročně kontrolován a čištěn.

II. v oblasti elektrické instalace a zařízení umístěného v bytě a garáží

 1. Zabezpečovat v předepsaných lhůtách provádění revizí a kontrol a předložit je na vyžádání kontrolním orgánům. Dle ČSN 331500 lhůta pro provádění revizí činí:
  • pravidelně 1 x za 5 let – provádí revizní technik
  • po zásahu do el. instalací vyvolaných stavebními úpravami – provádí revizní technik
 1. Elektrické zařízení obsluhovat a udržovat v rozsahu stanoveném výrobcem daného zařízení dle návodu na obsluhu. Nepoužívat podomácku vyrobené pohyblivé a prodlužovací přívody.
 2. Nepřipojovat a odpojovat sám (pokud k tomu nemá příslušnou kvalifikaci) pevně připojené spotřebiče. Nezasahovat do el. zařízení a neměnit zapojení, neinstalovat další potřebné zásuvky, příp. sám odstraňovat zjištěné závady v instalaci. Tyto práce je povinen svěřit odborníkovi.
 3. Nepřetěžovat jednotlivé obvody připojením velkého množství spotřebičů nebo připojováním spotřebičů nepřiměřeně velkého výkonu.
 4. Vyřadit z provozu takové spotřebiče, u kterých je zřejmé poškození kabelů, koncovky nebo při vzniku jiskření, příp. zápachu po spalující se izolaci.
 5. Dbát na zvýšené nebezpečí úrazu elektrickým proudem v koupelně, dbát na to, aby nedošlo k namočení spotřebičů a vývodů elektroinstalace. Nesmí se užívat elektrické spotřebiče ve vaně nebo sprše, ani je z uvedených míst obsluhovat.
 6. Zabezpečit spotřebiče a elektroinstalaci před lidmi se sníženou schopností rozeznat nebezpečí (dětmi, mentálně postiženými apod.), např. zaslepením zásuvek, uzamčením vypínačů apod. Chránit domácí zvířata před možným úrazem elektřinou (překousnutím pohyblivého přívodu).

III. Všeobecné náležitosti

 1. Pokud návod výrobce tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů není k dispozici, je uživatel povinen postupovat podle dokumentace technicky a funkčně srovnatelných druhů a typů spotřebičů.
 2. Dodržovat bezpečnou vzdálenost spotřebiče od povrchů stavební konstrukce, podlahové krytiny a zařizovacích předmětů z hořlavých hmot.
 3. V případě pronájmů (podnájmů) bytů a garáží jiným osobám, seznámit je prokazatelně s těmito pokyny.

Opava 24. 4. 2008

představenstvo Rozvoj SBD Opava, U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava