OCHRANA OZNAMOVATELŮ

(whistleblowing)

Vnitřní oznamovací systém Rozvoj, stavební bytové družstvo, se sídlem

U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava

(dále jen „bytové družstvo“)

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“) ze dne 2. června 2023, který byl vydán v návaznosti na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/137 ze dne 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, zavedlo bytové družstvo vnitřní oznamovací systém k přijímání oznámení s účinností od 15. 12. 2023 na základě

Směrnice představenstva družstva č. 5/2023 ze dne 15. 11. 2023, o ochraně oznamovatelů, kterou přijímá následující pravidla pro ochranu oznamovatelů a vedení vnitřního oznamovacího systému (dále jen „Směrnice“).

Oznámení ve smyslu Zákona je možné učinit u těchto příslušných osob bytového družstva dle čl. V. a VI. Směrnice (pracoviště – sídlo bytového družstva)

Radovan Peterka, předseda družstva – řídící a přijímající osoba

Daniela Knopová, sekretariát bytového družstva – přijímající osoba.

Oznamovatel může oznámení učinit dle čl. IV. Směrnice

  • v listinné podobě zasláním na adresu Rozvoj, stavební bytové družstvo, U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava v zalepené obálce výrazně označené slovem „Oznámení“ nebo vhozením do schránky označené slovem „Oznámení“, umístěné u vstupu do sídla bytového družstva na výše uvedené adrese,
  • telefonicky na čísle 553 780 701 nebo 553 780 702, každé pondělí (nejedná-li se o den státního svátku) v době od 8.00 do 11.00 nebo od 13.00 do 16.00 hod.,
  • osobně po předchozí písemné nebo telefonické domluvě s příslušnou osobou.

Bytové družstvo ve smyslu § 9 odst. 2) písm. b) 3 Zákona oznamuje, že nevylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro něj nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnosti podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.

Oznamovatel může (má možnost) své oznámení také podat přímo prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému v působnosti Ministerstva spravedlnosti ČR. Oznamovací systém je dostupný na adrese https://oznamovatel.justice.cz

Předání oznámení tímto způsobem není podmíněno podáním oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému bytového družstva.

Oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele.

Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti.

Vědomé podání nepravdivého oznámení je přestupkem podle Zákona.