Nájemné od 1/2010

Stanovení nových nájmů - nákladů na správu domu a úhrad za služby

Vážení nájemci a vlastníci bytů (NP),


s platností od 1. ledna 2010 se stanovuje nová výše měsíčního nájemného - měsíční zálohy na náklady spojené se správou domu a pozemku a úhrady za plnění (služby) spojené s užíváním bytu (NP) v bytových domech ve vlastnictví nebo správě družstva.

Potřeba úpravy vyplývá z potřeb  zvyšování tvorby finančních zdrojů na opravy, udržování a rekonstrukce společných částí  a zařízení jednotlivých domů, z nových cen plnění (služeb) spojených s bydlením a z nově stanovených daní z nemovitosti a pozemku.


 Pro všechny obytné domy  se nově stanovují

  • zálohy na dodávku tepla pro topení na základě individuálních posouzení spotřeb domů a dosavadní výše záloh, cen tepelné energie v roce 2009 a podle skutečných spotřeb (nákladů) uživatelů bytů (NP) v posledním známém zúčtovacím období,

  • zálohy na dodávku teplé vody na základě posouzení spotřeb domů, cen dodavatele tepelné energie a ceny studené vody použité k ohřevu v roce 2009 a podle spotřeb (nákladů) uživatelů bytů v posledním známém zúčtovacím období; v domech s vlastními kotelnami výše zvýšení na základě individuální kalkulace tepelné energie každé kotelny pro rok 2010,

  • zálohy na studenou vodu na základě předpokládaných spotřeb domu (vchodu) ve spojení s předpokládanou cenou studené vody pro rok 2010 se zvýšením o 5 % a podle skutečných spotřeb (nákladů) uživatelů v posledním známém zúčtovacím období,

  • zálohy na úhradu daně z nemovitosti a pozemku platné od 1. 1. 2010.

 Pro některé obytné  domy se stanovují
  • nové tvorby dlouhodobé zálohy na opravy a dodatečné investice dle usnesení členských schůzí samospráv a společenství vlastníků domů.


V ostatních položkách zůstávají zálohy v zásadě beze změny

Splatnost první úhrady nově stanovených záloh je do 20. 1. 2010

 

Pro nájemce (vlastníky), kteří měsíční zálohu platí ze svého sporožirového účtu trvalým příkazem u Spořitelny Opava, Hlučín a Vítkov nebo prostřednictvím  inkasa (SIPO) České pošty sdělujeme, že k zjednodušení plateb uskuteční družstvo samo příkaz k platbě u plátce.

Nájemci (vlastníci)  si musí zabezpečit na sporožirovém účtu plátce včas potřebné finanční krytí.


V Opavě dne15. 12. 2009
Radovan  P e t e r k a
předseda družstva