Informace o výsledcích výběrových řízení - popis

POSTUP

PRO ZADÁVÁNÍ OPRAV A INVESTIC SDH NA ZÁKLADĚ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ

Představenstvo družstva stanovuje tento závazný „Postup pro zadávání oprav a investic SDH na základě výběrových řízení“ pro střediska domovního hospodářství (SVJ) ve správě družstva a společenství (PO SVJ) s pověřeným vlastníkem družstvem (dále jen „SDH“):


 1. Opravy, rekonstrukce a modernizace na základě řádně projednaných a schválených plánů oprav a investic všech SDH se zadávají dodavatelským firmám dle dále upraveného postupu výběrových řízení, pokud si představenstvo družstva samo v odůvodněných případech nestanoví dodavatelskou firmu, zejména v případech,

  a) že se na ně vztahuje zákon o zadávání veřejných zakázek nebo zvláštní podmínky a postupy poskytovatele dotace (pomoci),

  b) že půjde o výstavbu, rekonstrukci nebo modernizaci vybraných technických zařízení (např. energetické a výtahové zařízení) nebo jinak zvláště technicky náročné opravy a rekonstrukce,

  c) že půjde o výstavbu, rekonstrukci nebo modernizaci hromadně či postupně zajišťované pro více SDH nebo související s činností družstva jako správce a provozovatele technických zařízení SDH.

 2. Představenstvem družstva jmenovaná komise pro zadávání zakázek provede na stanovené období a dle základních plánovaných druhů oprav a investic SDH výběr vhodných dodavatelských firem (dále jen „seznam“), které splňují základní kvalifikační předpoklady. K zápisu komise o provedení výběru se přiloží čestné prohlášení členů komise o své nepodjatosti – viz příloha.

 3. Výbory samospráv jednotlivých SDH v příslušném seznamu vymezí jednotlivé dodavatelské firmy a prostřednictvím správy družstva si vyžádají konkrétní technické a finanční nabídky vybraných firem a provedou výběr nejvhodnější nabídky.

Přitom musí být respektovány podmínky (požadavky, doporučení) zejména technických a energetických auditů a projektů a stanovených technologických postupů a použitých materiálů (dále jen „závazné podmínky“).


U zakázek s předpokládanou cenou realizace (bez DPH):

 • nad 100 tis. Kč budou obeslány nejméně 2 firmy
 • nad 250 tis. Kč budou obeslány nejméně 3 firmy
 • nad 1.000 tis. Kč budou obeslány nejméně 4 firmy

          maximálně však do počtu nejvhodnějších firem dle bodu 2.


Do výběru nejvhodnější nabídky nebudou zařazeny nabídky, které nesplňují (neodpovídají) závazným podmínkám dle bodu 3.


O provedeném výběru předloží výbor samosprávy zápis nebo přistoupí k protokolu o výběrovém řízení, které musí mít náležitosti – viz příloha a podepsané 2 členy výboru samosprávy.

 1. V případě, že výbory samospráv si mají zájem vybrat i jinou dodavatelskou firmu nebo jen z jiných dodavatelských firem než stanovených dle bodu 2, doplní seznam o dodavatelské firmy a dále postupují dle bodu 3.


Výborem samosprávy provedený výběr nejvhodnější nabídky musí splňovat náležitosti:

a) počet obeslaných firem k předpokládané ceně realizace dle bodu 3
b) základní kvalifikační předpoklady firem
c) závazné podmínky dle bodu 3
d) čestné prohlášení členů výboru samosprávy o své nepodjatosti – viz příloha a zápis (protokol) dle bodu 3

Výborem samosprávy provedený výběr jen z jiných dodavatelských firem než stanovených dle bodu 2, podléhá schválení členskou schůzí samosprávy a schůzí společenství vlastníků.

O provedeném výběru předloží výbor samosprávy zápisy z jednání těchto orgánů s uvedením pořadí firem a u nejvhodnější nabídky (firmy) schválenou cenu díla a jeho splatnost, termín plnění díla, rozsah předmětu díla, záruční lhůtu díla a dále doložku o seznámení schůzí s nenaplněním náležitostí dle písm. a), b), c). 1. Na základě provedených výběrových řízení schvaluje obchodní smlouvy o dílo

 • při výši ceny díla do 1 mil. Kč bez DPH – předseda družstva
 • při výši ceny díla nad 1 mil. Kč bez DPH – představenstvo družstva

 

 1. V případech drobných oprav mohou být vedoucím technického oddělení družstva, po projednání s výborem samosprávy (na základě závadky), tyto zadávány bez výběrového řízení.

 2. V případech, kde není zvolen výbor samosprávy nebo přes výzvu družstva neplní svoje povinnosti, zajišťuje postup dle odst. 2 předseda družstva ve spolupráci s technickým oddělením družstva.

 3. V případech druhů oprav a modernizací, kde nebyl proveden výběr vhodných firem dle bodu 2, stanoví postup výběru dodavatelské firmy předseda družstva při dodržení ustanovení bodu 5.

 4. Předseda družstva zabezpečí průběžné zveřejnění na webovém rozhraní družstva – online správa dokumentů SDH a PO SVJ s přístupem uživatelů bytů (NP) a orgánů samospráv a SVJ, základní informace o výsledcích výběrových řízení dle Postupu.


Tento postup je závazný pro všechny orgány a zaměstnance družstva s platností od 1. 2. 2012.

 

Přílohy :

- čestné prohlášení členů komise pro zadávání zakázek o své nepodjatosti
- čestné prohlášení členů výboru samosprávy o své nepodjatosti
- vzor zápisu výboru samosprávy o výběru nejvhodnější nabídky
- vzor protokolu o výběrovém řízení

Opava 16. 2. 2012

Radovan Peterka                                                                           Pavel Kubálek
předseda družstva                                                                     člen představenstva